ਘਰ > ਸਰੋਤ > ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰੋਤ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰੋਤ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। 

ms54-vax-pic.png

ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲਰ

Screen Shot 2021-10-23 at 9.57.44 PM.png
p-ebt.jpg
covid19.png
Screen Shot 2021-10-24 at 6.14.50 PM.png
helpNYC.info.png